Διαδικασίες πριν από το γάμο PDF Εκτύπωση E-mail
Ευρετήριο Άρθρου
Διαδικασίες πριν από το γάμο
Πολιτικός Γάμος
Γάμος εκτός Ελλάδας
Όλες οι Σελίδες

Το μεγάλο βήμα έγινε, ήρθε η στιγμή να ενώσετε τα κομμάτια του πιο γλυκού πάζλ  που σας  έχουν δοθεί , υπάρχουν όμως και κάποιες διαδικασίες που πρέπει  να  ακολουθηθούν μέχρι να φτάσετε στα σκαλιά της εκκλησίας.

Ας ξεκινήσουμε με τις προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται για το μυστήριο του γάμου.
Το ζευγάρι που πρόκειται να παντρευτεί θα πρέπει να έχει  συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Στη περίπτωση που δε συμβαίνει αυτό, τότε απαιτείται γονική συναίνεση.
Δε πρέπει να υπάρχει βαθμός συγγένειας μέχρι τρίτου βαθμού.
Να μην συντρέχουν λόγοι που προέρχονται ή οδηγούν σε θρησκευτικό κώλυμα (δηλ. όλα αυτά αναφέρονται για Γάμο μεταξύ Ελλήνων Ορθοδόξων. Σε άλλη περίπτωση υπάρχουν προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω.)
Τα άτομα θα πρέπει να είναι διανοητικά υγιή ώστε να μπορούν να κατανοήσουν το μυστήριο.

Εφόσον οι παραπάνω προϋποθέσεις πληρούνται θα πρέπει τώρα να γίνουν και κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται.

- Η δημοσίευση αναγγελίας γάμου σε τοπική εφημερίδα  15 ημέρες πριν από την ημερομηνία γάμου. Στην εφημερίδα θα πρέπει να δώσετε τα εξής στοιχεία : 1) Ονοματεπώνυμο και των δύο. 2) Το όνομα γονέων – πατρός και μητρός – καθώς και το γένος της μητέρας και των δύο. 3)Τόπος γέννησης και διαμονής και τέλος 4)Τη περιοχή όπου θα γίνει ο γάμος.    Αφού δημοσιευτεί η εφημερίδα θα πρέπει το απόκομμα να το προσκομίσετε στην ενορία (για την έκδοση της αδείας) την οποία θα γίνει το μυστήριο.

- Πιστοποιητικό αγαμίας και ασχέτου συγγενείας, εκδίδετε από την ενορία στην οποία ανήκει ο καθένας από το ζευγάρι. Για την έκδοση είναι απαραίτητη η παρουσία δύο ενηλίκων μαρτύρων, με τις ταυτότητές τους. Οι μάρτυρες αυτοί δεν θα πρέπει να έχουν πρώτου βαθμού συγγενική σχέση με τους μελλόνυμφους. Σκοπός τους είναι να δηλώσουν ότι δεν έχετε τελέσει πρότερο γάμο και ότι δεν έχετε συγγένεια μεταξύ σας. Εάν έχει προηγηθεί πολιτικός γάμος θα πρέπει να προσκομίσετε το σχετικό αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης, ενώ εάν δεν πρόκειται για πρώτο γάμο θα πρέπει να προσκομίσετε το σχετικό έγγραφο από το γραφείο διαζυγίων της Αρχιεπισκοπής, ή πιστοποιητικό χηρείας.

- Παράβολο χαρτοσήμου για γάμο, 18 ευρώ από δημόσιο ταμείο.

Αφού γίνουν οι παραπάνω διαδικασίες θα πρέπει να πάτε με τα δικαιολογητικά και τις ταυτότητες σας στην ενορία της νύφης όπου εκεί θα πρέπει να συμπληρώσετε κάποια έγγραφα, να δηλώσετε και την εκκλησία που θα γίνει ο γάμος σας αλλά και να υπογράψετε την δήλωση για το επώνυμο των παιδιών σας. Προσοχή αν θέλετε αλλαγή εκκλησίας, πρέπει να έχετε και την έγκριση του ναού όπου θα γίνει το μυστήριο.

Με τα δικαιολογητικά που έχετε πλέον πηγαίνετε στην Αρχιεπισκοπή (γραφείο γάμων) όπου θα πληρώσετε ένα παράβολο και θα παραλάβετε την άδεια γάμου αυθημερόν.
Υπάρχουν όμως και άλλες περιπτώσεις που πρέπει να αναφερθούν.

Α) Σε περίπτωση Μικτού Γάμου, μεταξύ Ελλήνων πολιτών, Ορθοδόξου και Ετεροδόξου (Ρωμαιοκαθολικού ή Προτεστάντη, με Τριαδικό Βάπτισμα, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών, από το ετερόδοξο μέλος απαιτούνται επί πλέον τα εξής :

1.Πιστοποιητικό Βαπτίσεως. εκδίδεται από τον Ναό, όπου τελέστηκε το Βάπτισμα.
2.Πιστοποιητικό αγαμίας. Εκδίδεται από την ετερόδοξη ενορία.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (πού αντικατέστησε το Ν. 105), ότι συμφωνεί τα τέκνα πού θα προέλθουν από το γάμο, θα βαπτισθούν στην Ορθόδοξη Εκκλησία.

Β) Σε περίπτωση Γάμου μεταξύ Ορθοδόξων (Έλληνα και Ξένου υπηκόου) για το ξένο υπήκοο, επί πλέον των δικαιολογητικών πού προβλέπονται για το Γάμο μεταξύ Ελλήνων Ορθοδόξων  απαιτούνται και τα εξής :

1.   Πιστοποιητικό Βαπτίσεως από την ενορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Χώρας του.

2.   Πιστοποιητικό αγαμίας, από τον Δήμο της χώρας του και από την ίδια ενορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της χώρας του.

3.  Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, από τον Δήμο της περιοχής του, για λυθέντα προηγούμενο Γάμο και το Διαζύγιο. -Τα παραπάνω Πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα Ελληνικά, από επίσημη ελληνική αρχή του εσωτερικού (Μεταφραστικό Γραφείο του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος ή του εξωτερικού [ελληνικό Προξενείο της Χώρας προέλευσης]).

4.    Άδεια παραμονής στην Ελλάδα, εφόσον το αλλοδαπό μέλος δεν  προέρχεται από Κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Τα πιστοποιητικά εξωτερικού, εκκλησιαστικά και πολιτικά του αλλοδαπού μέλους πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα Χάγης ή Apostil από την αρμόδια υπηρεσία της Χώρας του.

Γ) Σε περίπτωση Γάμου, Ορθοδόξου ή Μικτού, μεταξύ ξένων υπηκόων (λ.χ. ενός Αμερικάνου και μιας Καναδής), εκτός κατοίκων Ευρωπαϊκής ενώσεως, οι οποίοι δεν πρόκειται να παραμείνουν στην Ελλάδα, απαιτούνται τα εκκλησιαστικά και πολιτικά πιστοποιητικά όπως στη περίπτωση γάμου μεταξύ Ορθοδόξων Ελλήνων και αλλοδαπών και επί πλέον η απόδειξη νόμιμης εισόδου και παραμονής στην Ελλάδα (visa).

Δ) Γάμος μεταξύ Ορθοδόξων και άλλων θρησκειών δεν γίνεται, εκτός εάν το μέλος που δεν είναι Ορθόδοξο δεχθεί να βαπτιστεί και να γίνει Ορθόδοξος.

Και αφού καλύψαμε το τι πρέπει να κάνουμε για να φτάσουμε στα σκαλιά της εκκλησίας ας δούμε και κάποιες λεπτομέρειες της όλης διαδικασίας.

Πρέπει  να γνωρίζετε ότι γάμοι δε τελούνται:
1- Περίοδο Χριστουγέννων (16/12 – 25/12)
2- 40 ημέρες πριν το Πάσχα.
3- Τα ψυχοσάββατα.
4- Δεκαπενταύγουστο ( 1/8 – 15/8)
5- Αποκεφάλιση του Ιωάννη (29/8)
6- Του Σταυρού (14/9)

λόγω του ότι τα εορταζόμενα τις ημέρες αυτές από την Εκκλησία γεγονότα έχουν αποκλειστική προτεραιότητα στη ζωή των Ορθοδόξων χριστιανών. Εξαίρεση γίνεται μόνο για σοβαρούς λόγους όπως λ.χ. απαγωγή, εγκυμοσύνη, αποδημία, στράτευση, βαρεία νόσος συγγενών των Μελλονύμφων.